Tespit Mühendislik ve Yerbilimleri
 
 
 
 

ELEKTRiK

JEOFıZıK ELEKTRıK YÖNTEMLER

Ülkemizde 1940'lı yıllardan beri uygulanan ve yer mühendisliği hesaplarında kullanılan en yaygın jeofizik yöntemlerden biri olan elektrik yöntemler, yeraltında yapay / doğal yolla oluşan elektrik akımlarına ait yeryüzü etkilerinin numerik olarak ortaya koyulması ve diğer veriler ile yorumlanması prensibine dayanır.

Kaynak olarak elektrik akımının kullanıldığı bu jeofizik yöntem sayesinde yeriçinde bulunan :

  • Metalik madenlerin, masif cevherlerin, maden damar oluşumlarının,
  • Jeotermal enerji ve minerallerin,
  • Sıcak / soğuk yeraltı sularının,
  • Doğalgaz, petrol, kömür gibi endüstriyel hammaddelerin,
  • Arkeolojik eserlerin

haritalanmasında kullanır. Jeofizik elektrik metod, ayrıca yer mühendislik problemlerinin çözülmesinde ve özellikle imar amaçlı zemin etüdü çalışmaları kapsamında farklı jeolojik birimlerin / katmanların birbirinden ayırt edilmesinde sismik yöntem ile birlikte önemli bir rol oynamaktadır. Elektrik yöntem ile jeolojik kayaçların fiziksel özellikleri yanısıra farklı jeolojik tabakaların kalınlık, eğim ve doğrultuları da belirlenebilmektedir; bu yüzden zemin etüdü çalışmalarında veya daha büyük ölçekli heyalan ve fay haritalama projelerinde de elektrik yöntem kullanılmaktadır. Elektrik yöntemler ayrıca kuyular ve/veya sondajlar arasında korelasyonun belirlenmesi sırasında da tüm dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır.

Hizmetlerimiz arasında doğru akım özdirenç ile gerçekleştirdiğimiz ve zemin etüdleri kapsamında jeolojik yeriçi haritalarının çıkarılması amacıyla uyguladığımız "Çok Elektrotlu" (Multi-Electrode Array) ve "Düşey Elektrik Sondajı" (DES) yöntemleri dışında; sığ madenlerin haritalanmasında, sıcak su etütlerinde, heyelan, fay ve kırık kuşaklarının belirlenmesinde uygulamasını gerçekleştirdiğimiz "Doğal Gerilim Yöntemi" (SP / Self Potential); gömülü metalik madenlerin, sanayi hammaddelerinin haritalanmasında kullandığımız "ındüklem Polarizasyon Yöntemi" (IP / Induced Polarisation) de bulunmaktadır.
 

- Elektrik yöntemler ile gerçekleştirdiğimiz yeraltı haritalama çalışmalarına bir örnek. Yaklaşık 500 metre uzunluğundaki elektrik profilinde 60 metre derinlik civarlarına inilerek yeraltı suyu lokasyonu bulunmaya çalışılmıştır. Ölçüm sonucunda, aranılan yeraltı suyu rezervinin yüzeyden yanlızca 12 metre derinde olduğu alt sınırının ise 30 metrelere dek uzandığı ayrıntılı şekilde belirlenmiştir -

Jeofizik Elektrik araþtýrmalarda kullandýðýmýz 3 boyutlu öl§üm düzeneði

- Elektrik yöntemlerde / rezistivite haritalama çalışmalarında kullandığımız 3D ölçüm düzeneği -

- Elektrik yöntemler ile gerçekleştirdiğimiz arkeojeofizik amaçlı yeraltı haritalama çalışmalarına bir örnek. Yaklaşık 500 metre uzunluğundaki elektrik profilinde 50 metre derinlik civarlarına inilerek yüzeyde izleri görülen (üçgenler ile işaretli) tarihi yapıların derinlikle değişen geometrileri ve sınırları (siyah kesikli çizgiler) başarıyla haritalanmıştır -
 
irtibat Site haritası