Tespit Mühendislik ve Yerbilimleri
 
 
 
 

SiSMiK

SıSMıK YÖNTEMLER

Hizmetlerimiz arasında yer alan Sismik ölçüm yöntemi, en temel tabiri ile yeriçine kaynak olarak ses dalgalarının gönderilmesi ve geri dönen bu akustik dalgaların jeofon denilen alıcılar ile toplanarak gidiş-geliş zamanlarında meydana gelen sonuç anomalilerinin (izlerin) incelenmesi prensibine dayanmaktadır. Jeofizik arama yöntemleri içinde önemli bir yeri olan aletsel sismik ölçümleri ülkemizde gerçekleştirilen imar amaçlı zemin etüdlerinde gerektiğinde doğru akım elektrik (DC) ve fiziksel sondajlar ile beraber standart olarak yer almaktadır.
 

Sismik profil örneði
- Kırılma sismiğine bir örnek. Bu profil bir tepe üzerinde inşaası planlanan bir villanın oturum yapacağı zeminin mühendislik özelliklerinin bulunması amacıyla alınmıştır. Sismik profilde kırmızı ile gösterilen çizgilerden her biri bir süreksizliği temsil etmektedir. Yeşil renk ile gösterilen ve yaklaşık 20 metre derinlikteki anakaya sınırındaki atımlar bu süreksizliklerin ana kayaya ulaştığını ve ortamın stabilitesini bozduğunu göstermektedir -


Akustik empadansa (yeriçinin hız ve yoğunluk bileşenine) dayalı jeofizik yöntemler olan ve özellikle EM (Elektromanyetik) ve/veya Elektrik (DC) yöntemlerinin yeraltının yüksek iletkenlik / düşük çözünürlük özelliklerine bağlı olarak olumlu sonuç vermemesi durumlarında başvurulan sismik yöntemler, araştırılmak istenilen bölgeye ve amaca yönelik olarak iki şekilde uygulanmaktadır:

1- Sismik Yansıma (Seismic Reflection) denilen yöntemde, adından da anlaşılacağı üzere, yeraltına kaynak olarak verdiğimiz ses dalgalarının yeriçindeki yapı sınırları ve nesnelerden yansımaları ölçülmektedir. Yeraltına ait yapısal / stratigrafik enkesitlerin oluşturulmasında en önemli metodlardan biri olan sismik yansıma yöntemi:

 • Mühendislik yapılarının (büyük binalar, barajlar, karayolları, demiryolları, vb.) oturdukları zeminlerde olası ana kaya (temel) problemlerinin çözümü ve yolların güzergah analizleri,
 • Arkeolojik değere sahip gömülü yapıların haritalanması,
 • Jeotermal kaynak araştırmaları,
 • Kömür gibi yataklı madenlerin yataklarının ve geometrilerinin araştırılması,
 • Doğalgaz / petrol kaynak ve rezervlerinin tespiti,
 • Deniz ve akarsu tabanlarının ayrıntılı batimetri ve istif (çökel) haritalanması,
 • Büyük ölçekli bilimsel projelerde yerkabuğu kalınlığı araştırılması,
 • Faylanma ve heyelanların incelenmesi

konularında tüm dünyada aktif olarak kullanılmaktadır.

- Sismik ölçümler sonucu elde edilen bir tomografi örneği (Kartalkaya, Bolu). Sismik veri-işlem sırasında oluşturulan inversiyon haritaları ile 2 boyutlu olduğu gibi çok ayrıntılı 3 boyutlu yeriçi modellerini de görüşe sunmaktayız. Gerçekleştirdiğimiz ayrıntılı ve hassas sismik ölçümler sayesinde mühendislik parametreleri kadar görsel olarak da "tanımlanabilir" yeriçi yapıları standart olarak raporlarımızda yer almaktadır -


2- Sismik Kırılma (Seismic Reflection) metodunda ise yeraltına gönderilen ses dalgalarının yeriçindeki yapı sınırlarında meydana gelen kırılma özellikleri üzerinde durulmaktadır. Sismik kırılma metodunda zemine ait jeolojik birimlerin (tabakaların) sismik hızlarının (dolayısıyla sağlamlık parametrelerinin) ve bu tabakaların derinliklerinin ayrıntılı bir şekilde incelenmesi mümkündür. Sismik kırılma yöntemi:

 • Zeminlere ait mühendislik parametrelerinin bulunması amaçlı, inşaat öncesi ve sonrası gerçekleştirilen tüm zemin etüdlerinde,
 • P dalgalarının karakterize edilmesi ve dolayısıyla Sökülebilirlik ve Kazılabilirlik belirlenmesinde,
 • Yerleşim bölgelerindeki sismik risk ve depremsellik çalışmalarında,
 • Gömülü fayların ve heyalan sınırlarının araştırılmasında,
 • Yeraltı suyu geometri, derinlik ve sınır tespitlerinde,
 • Arkeojeofizik çalışmalarda

aktif olarak kullanılmaktadır.

- Bir liman sahasında gerçekleştirdiğimiz çalışmada elde edilen yeraltı tomografi haritası (Pendik,ıstanbul). Özellikle inşaat çalışmaları öncesi maliyet hesaplarında oldukça fazla önemi olan anakaya derinliği, kayaç sökülebilirlikleri, jeolojik sınıflandırmalar ve kübaj hesabı gibi konularda yeraltı oluşumların fiziksel özelliklerinin belirlenmesi sıklıkla çalıştığımız alanlardandır -


Sismik yöntemlerin en önemli avantajlarından biri hem karada hem de denizde uygulanabilir olmasıdır. Yeraltının EM ve/veya Elektrik iletkenlik (veya tam tersi özdirenç) özelliklerine bağlı olmadan akustik empedans temelli çalışan sismik yöntemler, özellikle yanal ve düşey süreksizliklerin ayrıntılı bir şekilde haritalanmasına imkan vermektedir. Tespit Mühendislik olarak gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmalarda 24 ve 48 kanallı sismik yansıma / kırılma ölçüm düzeneklerimiz ve profesyonel ekibimiz ile mühendislik normlarına uygun bir şekilde ve dünya standartlarında çözümler üretmekteyiz.

Sismik öl§üm düzeneði

Sismik arazilerinde kullandýðýmýz öl§üm aletlerimiz Sismik öl§üm aletlerimiz
- Sismik ölçümlerde kullandığımız yüksek çözünürlüklü yeraltı ölçüm aletlerimiz -
- Sismik ölçümler sonucu elde edilen 2 boyutlu yorumlanmış bir granit madeni profili (Nevşehir). -

 
irtibat Site haritası