Tespit M├╝hendislik ve Yerbilimleri
 
 
 
 

YOL ALTYAPI

KARAYOLU, DEM─▒RYOLU ve TÜNEL ÇALI┼čMALARI

Aktif ula┼č─▒m─▒ ilgilendiren altyap─▒ projelerinde prosedürün h─▒zland─▒r─▒lmas─▒ ve proje kontrolünün do─čru bir ┼čekilde sürdürülebilmesi için üzerinde çal─▒┼č─▒lan zeminin jeoteknik parametrelerinin hayati önemi vard─▒r. Bugün ülkemizde fiziksel sondaj kadar yayg─▒n olarak kullan─▒lmamas─▒na kar┼č─▒n, ula┼čt─▒rma projelerinde yollar─▒n geçti─či ve geçece─či zeminin alt─▒n─▒ en h─▒zl─▒ ve en do─čru ┼čekilde haritalayabilmek için gerekli her┼čey jeofizi─čin içinde yer almaktad─▒r.

- Tünellerde  gerçekle┼čtirdi─čimiz Yap─▒ Radar─▒ ölçümlerinden bir örnek. Tamamen hasars─▒z tespit (NDT) ile gerçekle┼čtirilen çal─▒┼čmalarda tünel ring içlerinde ve arkalar─▒ndaki olas─▒ yap─▒sal problemler cm baz─▒nda haritalanmaktad─▒r. Firmam─▒z tünellerde segment kalitesinin, segment arkas─▒ bo┼čluklar─▒n ve enjeksiyon kal─▒nl─▒klar─▒n─▒n / enjeksiyon da─č─▒l─▒m─▒n─▒n ayr─▒nt─▒l─▒ kontrolünü de itina ile raporlamaktad─▒r -
 
- Köprü temellerinin hasars─▒z tespit ile belirlenmesi -


Jeofizik / jeoteknik yöntemler kullanarak gerçekle┼čtirdi─čimiz tüm yol, demiryolu ve tünel ara┼čt─▒rmalar─▒nda i┼čverenimize "h─▒zl─▒" ve "net" çözümler sa─člayarak, kar┼č─▒la┼č─▒lan problemlerin nedenlerini ayr─▒nt─▒l─▒ bir ┼čekilde ve gerekli tüm mühendislik / geoteknik parametreleri ile birlikte sunuyoruz. Mevcut yol kalite ölçümleri çerçevesinde, yerinde gerçekle┼čtirdi─čimiz hizmetler aras─▒nda yerinde asfalt kalitesi, asfalt kal─▒nl─▒─č─▒ ve oturum da─č─▒l─▒mlar─▒n─▒n belirlenmesi oldu─ču gibi, her türlü demiryolu yap─▒s─▒nda yerinde balast kalitesi, balast kal─▒nl─▒─č─▒, balast örtülerinin oturum ve stabilitesine yönelik ölçümlerin yap─▒lmas─▒ ve teknik raporlar─▒n haz─▒rlanmas─▒ da bulunmaktad─▒r. Ayr─▒ca planlanan yol, tünel veya demiryolu güzergah çal─▒┼čmalar─▒nda da yine ayr─▒ca ölçüm ve raporlama hizmeti vermekteyiz.


- Yol güzergah ve mevcut altyap─▒ röleve çal─▒┼čmalar─▒nda dünya standartlar─▒nda hizmet vermekteyiz (Millet Caddesi, ─▒stanbul)-


Yol projeleri için haz─▒rlad─▒─č─▒m─▒z sonuç raporlar─▒nda varolan ve ileride kar┼č─▒la┼č─▒lmas─▒ muhtemel sorunlar─▒n tam kayna─č─▒ verilmekte ve bu zemin problemlerinin çözüm önerileri de tüm ayr─▒nt─▒lar─▒ ile sunulmaktad─▒r. Tespit Mühendislik olarak yol projelerindeki amac─▒m─▒z,  en h─▒zl─▒ ve kesin ┼čekilde sorunlar─▒ tespit etmek ve bu sorunlara en uygun senaryo ile çözüm getirmektir. Arazi sonras─▒ haz─▒rlad─▒─č─▒m─▒z sonuç raporlar─▒nda:

 • Kar┼č─▒la┼č─▒lan sorunun kayna─č─▒n─▒n tam tan─▒m─▒ ve bulunan sonuçlara göre çözüm önerileri,
 • Yeralt─▒ tabakalar─▒n─▒n ve bunlara kar┼č─▒l─▒k gelen jeolojik seviyelerin tam kesitleri,
 • Bu parametreler ile ilgili istenilen mühendislik parametrelerinin tam bir listesi,

mühendislik normlar─▒nda standart olarak sunulmaktad─▒r.

Yol ara├żt├Żrmalar├Żnda jeofizik y├Ântemlerin kullan├Żlmas├Ż
- Bir kav┼čakta gerçekle┼čtirdi─čimiz GPR (Ground Penetrating Radar / Yeralt─▒ Radar─▒) ölçümlerinden elde edilen 3D model. Jeoradar cihaz─▒ kullan─▒larak belirlenen ve kav┼ča─č─▒n farkl─▒ yerlerinde de─či┼čen asfalt kal─▒nl─▒─č─▒ miktarlar─▒ k─▒rm─▒z─▒ oklar ve say─▒lar ile belirtilmi┼čtir (cm). Bu tip yol çal─▒┼čmalar─▒nda yanl─▒zca asfalt─▒n kalitesi ve kal─▒nl─▒─č─▒ de─čil, ayn─▒ zamanda yeralt─▒nda varl─▒─č─▒ bilinmeyen tesisatlar─▒n ve/veya bo┼čluklar─▒n da haritalanmas─▒ yap─▒lmaktad─▒r -

KARAYOLLARI

Karayolu uygulamalar─▒nda yollardaki kaplaman─▒n (asfalt vb.) kaz─▒s─▒z olarak:

 • Kal─▒nl─▒─č─▒,
 • Niteli─či,
 • Oturdu─ču düzlem ile uyumu,

ile ilgili sorunlara cevap üretirken ayr─▒ca:

 • Yol alt─▒nda bulunabilecek yeralt─▒ suyu lokasyonu ve yönelimi,
 • Varsa asfaltta deformasyona neden olan di─čer olu┼čumlar─▒n hatas─▒z haritalanmas─▒, defleksiyon ve oturma gibi problemlerin kaynaklar─▒n─▒n yüksek çözünürlükle belirlenmesi,
 • ─▒malat özelliklerinin (kal─▒nl─▒k ve hacimlerle beraber) ve varsa asfalt alt─▒ beton, donat─▒, grobeton gibi stabilite / durayl─▒k sa─člay─▒c─▒ yeralt─▒ yap─▒ elemanlar─▒n─▒n kontrol edilmesi

gibi önemli konularda da h─▒zl─▒ ve güvenilir cevaplar üretmekteyiz.

- 3 adet 1'er metre aral─▒kl─▒ GPR profilini gösteren yukar─▒daki ┼čekilde asfalt alt─▒ oturman─▒n lokasyonu gösterilmektedir. K─▒sa mesafede asfalt kal─▒nl─▒─č─▒ndaki de─či┼čim de dikkat çekicidir -

- GPR ölçümlerinin de─čerlendirilip yorumlanmas─▒ sonucu bulunan eski asfalt─▒n iso-yüzey (e┼čyüzey) modeli (Mecidiyeköy, ─▒stanbul). Asfalt kal─▒nl─▒─č─▒ d─▒┼č─▒nda ortamda di─čer tesisatlar da (farkl─▒ çapta elektrik hatlar─▒, fiberoptik hatlar) kaz─▒s─▒z olarak tespit edilip derinlik ve koordinatlar─▒ ile 3D olarak verilmektedir. -

  - Karayolu asfalt kalitesi, yollarda altyap─▒ sorunlar─▒n─▒n belirlenmesi ve araç yollar─▒nda mühendislik amaçl─▒ yeralt─▒ haritalamas─▒nda maliyetli kaz─▒lara ba┼čvurmadan, dünya standartlar─▒nda hizmet vermekteyiz -

- Karayollar─▒nda gerçekle┼čtirdi─čimiz bir viyadük temeli haritalama çal─▒┼čmas─▒ndan örnek (─▒stanbul). A-) Yeniden in┼čaas─▒ planlanan y─▒k─▒k viyadü─če ait sa─č ayaklar─▒n temel ve donat─▒ kalitesinin tespiti amac─▒yla gerçekle┼čtirilen s─▒k aral─▒kl─▒/yüksek çözünürlüklü 3B ölçüm sonuçlar─▒. B-) Ölçümlerin 2B kontür haritas─▒nda temel yap─▒s─▒ içindeki metal donat─▒lar (temel demirleri) çok daha ayr─▒nt─▒l─▒ biçimde incelenebilmektedir. K─▒rm─▒z─▒ daire içinde gösterilen son aya─ča ait betonarme temel içinde bulunan donat─▒larda deformasyon göze çarpmaktad─▒r -


Karayollar─▒ndaki mühendislik problemlerinde uygulama alanlar─▒m─▒z:

 • Ana kaya derinlik ve devaml─▒l─▒─č─▒n─▒n ara┼čt─▒r─▒lmas─▒,
 • Jeolojik stratigrafinin ortaya ç─▒kart─▒lmas─▒,
 • Çe┼čitli mühendislik yap─▒lar─▒nda, hasara ve zarara yol açabilecek yüzeyde tespit edilemeyen örtülü faylar─▒n ve di─čer tektonik bozukluklar─▒n veya yüzeyde görülen izinin devaml─▒l─▒─č─▒n─▒n ara┼čt─▒r─▒lmas─▒,
 • Kayaçlardaki bozu┼čma zonlar─▒, killi, serpantinle┼čmenin yo─čun oldu─ču kesimlerin ve karstik yap─▒lar─▒n bulunmas─▒,
 • Batakl─▒k kesimlerdeki kum-silt-kil gibi örtü tabakas─▒n─▒n kal─▒nl─▒─č─▒n─▒n bulunmas─▒,
 • Heyelanl─▒ kesimlerde, kayma yüzeyi derinli─činin veya hareketli formasyonun ara┼čt─▒r─▒lmas─▒,
 • Belirli sahalardaki kil, kum, çak─▒l ve kaya gibi in┼čaat malzemelerinin devaml─▒l─▒─č─▒, rezervinin ara┼čt─▒r─▒lmas─▒,
 • Zeminlerin yerinde (in-situ) dinamik elastisite parametrelerinin bulunmas─▒,
 • Zeminlerin sismisitesinin bulunmas─▒,

konular─▒d─▒r.

DEM─▒RYOLLARI ve RAY S─▒STEMLER─▒

Demiryolu ve ray sistemleri kaz─▒s─▒z haritalama çal─▒┼čmalar─▒nda :

 • Balast kal─▒nl─▒─č─▒ (Railway Ballast Thickness / RBT) ve kalitesinin ölçülmesi,
 • Yeralt─▒ suyu yönelim ve etkile┼čim haritalar─▒n─▒n olu┼čturulmas─▒,
 • Oturma, ┼či┼čme gibi raylar─▒n stabilitesini bozabilme kapasitesi olan her çe┼čit jeolojik te┼čekkülün ayr─▒nt─▒l─▒ olarak haritalanmas─▒,
 • Ölçümlerin gerek deneysel gerek gözlemsel ba─č─▒nt─▒lar kullan─▒larak jeoteknik parametreler ile ili┼čkilendirilmesi,
 • Demiryollar─▒ ve çevre zeminlere ait yeralt─▒ tabakalar─▒ ve bunlarda görülen problemlerin jeoteknik anlamda raporlanmas─▒,
 • Demiryolu oturum bölgelerinde zemin mühendislik parametrelerinin ölçülmesi

genel olarak çal─▒┼čt─▒─č─▒m─▒z konulard─▒r.

- Demiryolunda balast kal─▒nl─▒─č─▒ ve oturma problemlerinin tespitinde kulland─▒─č─▒m─▒z elektromanyetik yöntemlere bir örnek. 470 m. uzunlu─čundaki GPR profilinde, ana kayan─▒n hemen üstünde yer alan killi tabaka s─▒n─▒r─▒ndan yürüyen yeralt─▒ suyu, üst genç çökel tabaka ile etkile┼čime girerek 110-280 metreler aras─▒ yakla┼č─▒k 170 m.'lik bir k─▒s─▒mda oturmaya - çökmeye neden olmaktad─▒r. Problemin taraf─▒m─▒zdan tespitinden sonra tavsiyemiz do─črultusunda Jet - Grout yöntemi ile sorunlu k─▒s─▒mda çökmenin önüne geçilmi┼č ve raylarda ileride olabilecek yamulma tehlikesi ortadan kald─▒r─▒lm─▒┼čt─▒r -

- Demiryolunda balast kal─▒nl─▒─č─▒ ve oturma problemlerinin tespitinde kulland─▒─č─▒m─▒z manuel GPR donan─▒mlar─▒na örnek -
 

Kulland─▒─č─▒m─▒z EM sistemler ile demiryollar─▒nda balast kal─▒nl─▒─č─▒n─▒n zaman içindeki olas─▒ de─či┼čimlerinin haritalanmas─▒n─▒n yan─▒s─▒ra; özellikle ┼čehir içinde yeralan ve k─▒sa aral─▒klarda yo─čun yolcu ta┼č─▒ma kapasitesine sahip LRTS* (Light Rail Transit System / Hafif Metro) ve METRO sistemlerinde zamanla olu┼čabilecek yatay ve dü┼čey deformasyonlar─▒n haritalanmas─▒ da mümkündür. Demiryollar─▒ ve di─čer benzer rayl─▒ sistemlerdeki geometrik ve dü┼čey deformasyonlar─▒n klasik olarak poligon kullan─▒larak ölçülmesi oldukça fazla zaman isteyen ve ancak do─čru uygulanan ray prizmas─▒ ölçümleri ile milimetre hassasiyetine inebilen bir yöntemdir. Ancak Tespit Mühendislik olarak rayl─▒ sistem hatlar─▒nda kulland─▒─č─▒m─▒z EM yöntemlerimiz bu i┼čin çok k─▒sa sürede, h─▒zl─▒ ve do─čru bir ┼čekilde yap─▒lmas─▒n─▒ ve di─čer yöntemlere göre çok daha az hata oranlar─▒ ile gerçekle┼čtirilmesini sa─člamaktad─▒r. Özellikle demiryollar─▒nda gerçekle┼čtirdi─čimiz Jeoradar ve yard─▒mc─▒ Sismik ölçümleri ve bu verilerin tecrübeli mühendislerimiz taraf─▒ndan ayr─▒nt─▒l─▒ olarak de─čerlendirilmesi sayesinde ray eksenleri ve demiryolu hatlar─▒ boyunca 3 boyutlu derinlik haritalar─▒n─▒n (3D blok / küp modellerin) olu┼čturulmas─▒ da mümkün olmaktad─▒r.

* Uluslararas─▒ Demiryolu Birli─či (UIC) taraf─▒ndan standartla┼čt─▒r─▒lan tan─▒mlara göre, yolcu ta┼č─▒ma kapasitesi bak─▒m─▒ndan saatte 25000 Yolcu ta┼č─▒ma kapasiteli rayl─▒ sisteme LRTS, 25000'den yukar─▒ yolcu ta┼č─▒ma kapasiteli rayl─▒ sisteme ise METRO denilmektedir.
 

- 26-12-2009 tarihinde ald─▒─č─▒m─▒z ölçüyü gösteren GPR radargram─▒nda, profilin ilk 15 cm.'lik üst k─▒s─▒mda yer alan ve yeni bak─▒mdan geçirilmi┼č raylar ve raylar─▒n alt─▒nda yer alan ortalama 30 cm kal─▒nl─▒─č─▒ndaki demiryolu balast seviyeleri görülmektedir. Raylar ortama yeryüzünden su giri┼či olmas─▒na ra─čmen sorunsuzdur -

- 3 ayl─▒k bir zaman sonras─▒nda 27-03-2010 tarihinde ayn─▒ bölgede ald─▒─č─▒m─▒z ölçüyü gösteren GPR radargram─▒. Balast ve alt seviyelerde zaman içinde gerçekle┼čen oturma (konsolidasyon) sonucunda raylar─▒n deformasyona u─črad─▒─č─▒ aç─▒kça belli olmaktad─▒r -
 

TÜNELLER

Tünel çal─▒┼čmalar─▒nda :

 • Tünel duvarlar─▒n─▒n kaplanmas─▒ sonras─▒ uygulanan dolgu i┼člemlerinin test edilmesi,
 • Tünel aç─▒l─▒rken kar┼č─▒la┼č─▒labilecek sorunlu veya yüksek nemli zonlar─▒n belirlenmesi,
 • Tünel stabilitesinin genel kontrolü ve tüm d─▒┼č etkenlerin haritalanmas─▒,
 • Ring / Segment arkas─▒ bo┼čluklar─▒n, enjeksiyon kal─▒nl─▒klar─▒n─▒n ve segmentlerin beton ve donat─▒ kalitelerinin hasars─▒z tespit ile kontrol edilmesi,
 • Segment içi k─▒r─▒k, çatlak ve süreksizliklerin yüksek çözünürlükle haritalanmas─▒,
 • Tünel d─▒┼č─▒nda köprü, viyadük gibi büyük sanat yap─▒lar─▒n─▒n in┼čaat alanlar─▒nda jeolojik stratigrafisi, dinamik elastisite sabitleri ile sismisite parametrelerinin bulunmas─▒,

konular─▒nda tüm dünyada yayg─▒n olarak kullan─▒lan en yeni teknolojik yöntemler ile hizmet vermekteyiz.

- Tünellerde gerçekle┼čtirdi─čimiz Yap─▒ Radar─▒ haritalama çal─▒┼čmalar─▒ndan örnek radargam. Soldaki temizlenmi┼č radargram segment yüzeyinden uygulanan yüksek çözünürlüklü (2.0-2.6 GHz) yap─▒ radar─▒ profilini göstermektedir. Sa─čdaki ┼čekil ayn─▒ radargram─▒n i┼čaretlenmi┼č halidir. Tünellerde gerçekle┼čtirdi─čimiz 2B / 3B çal─▒┼čmalarda segment arkas─▒ enjeksiyon kal─▒nl─▒klar─▒, tünel arkas─▒ su ve bo┼čluk durumlar─▒, varsa segment içi k─▒r─▒k ve çatlaklar─▒n ara┼čt─▒r─▒lmas─▒ ile beraber olas─▒ süreksizlik zonlar─▒n─▒n (fay ve heyelan olu┼čumlar─▒n─▒n) ayr─▒nt─▒l─▒ tan─▒mlanmas─▒ yap─▒lmaktad─▒r (Alarko Karakuz 11km HES Tüneli, Adana, 2015)-

- Tünellerde gerçekle┼čtirdi─čimiz elektrik ve elektromanyetik yeralt─▒ haritalama çal─▒┼čmalar─▒nda tünel duvar deformasyonlar─▒, ring arkas─▒ dolgu kalitesi, duvarlar arkas─▒ bo┼čluk ve jeolojik birimlerin ortaya ç─▒kar─▒lmas─▒, yeralt─▒ suyu lokasyonlar─▒ ve beton kalitesinin ara┼čt─▒r─▒lmas─▒ yap─▒lmaktad─▒r (Otogar-Kirazl─▒ Metro Hatt─▒, ─▒stanbul)-
 
- Tünellerde yeralt─▒ suyu ve dolgu kalitesinin belirlenmesi çal─▒┼čmalar─▒m─▒zda dünya standartlar─▒nda yüksek çözünürlüklü haritalama hizmeti vermekteyiz (─▒stanbul) -
 
- Tünellerde GPR ölçümlerinin de─čerlendirilip yorumlanmas─▒ sonucu elde edilen 3 boyutlu haritalarda beton kalitesi ve dolgu / bo┼čluk zonlar─▒n─▒n yan─▒s─▒ra, beton içi ve kaplama arkas─▒ nemlilik ve yeralt─▒ suyu haritalar─▒n─▒n da ayr─▒nt─▒l─▒ ┼čekilde ç─▒kar─▒lmas─▒ mümkün olmaktad─▒r -
 
- Demiryollar─▒ ve tünellerde mühendislik problemlerinin tespitinde kulland─▒─č─▒m─▒z yüksek çözünürlüklü özel tasar─▒m otomatik ve manuel GPR sistemlerine örnekler -
 
irtibat Site haritas─▒