Tespit Mühendislik ve Yerbilimleri
 
 
 
 

ZEMiN ETUDU

ZEMıN ETÜDÜ ve MÜHENDıSLıK PARAMETRELERı

Türkiye'nin yüzde 93'ü, nüfusunun ve sanayisinin ise yüzde 98 gibi büyük bir oranı deprem bölgeleri içinde yer almaktadır*. Türkiye deprem tarihçesi göz önüne alındığında yapılacak olan binalar için zemin etüdlerinin önemi tartışılmazdır (*'Türkiye'de Deprem Gerçeği' raporu, Makine Mühendisleri Odası, 2008).

Zemin etüdü çalışmalarımızda inşaası planlanan veya tamamlanmış binaların oturduğu zeminlerin yeraltı haritalanması yapılmaktadır. Etüd çalışmalarında zemin ile ilgili yetersiz taşıma gücü, zemin büyütmesi, sel, heyelan, fay, ayrışma, karstik boşluklar, oturma, şişme sorunlarının tam tanımları yapılmakta ve raporlama, varsa, bu problemlere çözümler getirecek şekilde hazırlanmaktadır.
 

- Zemin etüdü ile aynı zamanda binaların oturum bölgelerinde mevcut olabilecek yeraltısuyuna doygun zonlar da ayrıntılı olarak haritalanmaktadır. Böylelikle suyun temel oturumundan uzaklaştırılması çalışmaları minumum harcama ile gerçekleştirilebilinir (Gaziosmanpaşa, ıstanbul) -
 

Tespit Mühendislik olarak yaptığımız tüm çalışmalarda amacımız zemin etüdlerinde jeoloji ve jeofiziği birleştirerek en doğru yeraltı haritalamayı yapmak ve bu sayede "doğru" ve "güvenilir" zemin mühendislik parametrelerine ulaşmaktır. Bu bağlamda her zaman başvurulan fiziksel zemin sondajlarınınının ve zemin etüdü mevzuatı içindeki çalışmaların yanı sıra yüksek çözünürlükteki jeofizik yöntemler ile detay çalışmaları da gerçekleştirmekteyiz.

ınşaa edilecek veya halihazırda inşaası bitmiş binalar için yaptığımız zemin etüdü çalışmalarında :

  • Bina oturumu olan arazi ve çevresinde yeraltında bulunan jeolojik tabakaların belirlenmesi, her jeolojik katmanın jeoteknik / mühendislik parametrelerinin hesaplanması,
  • Özellikle bina temeli yakınında bulunabilecek yeraltı suyunun seviyesinin ve yönelim / etkileşim haritalarının oluşturulması,
  • ınşaat arazisinde bulunabilecek gömülü boşluk yapılarının veya yapısal olarak inşaat sonrasında sorun yaratabilecek olası zonların haritalanması,
  • Zemin sınıflandırılması,
  • Sökülebilirlik ve kazılabilirlik analizleri

uygulamaları gerçekleştirilmektedir.

- ınşaat öncesi gerçekleştirdiğimiz zemin etüdlerinde bina temellerinin oturacağı düzlemlerin tüm mühendislik parametreleri hesaplanmakta ve bu sonuçlar gerektiğinde 3 boyutlu modeller halinde görüşe sunulmaktadır -

Aşağıda Denizli ilinde gerçekleştirdiğimiz bir zemin etüdünden ayrıntılar bulunmaktadır. Büyük halleri için lütfen resimlerin üzerine tıklayınız.
 

- Site inşaa edilecek bir arazide meydana gelen oturmaların yeraltı suyu ile bağlantılı olup olmadığının araştırılması sebebiyle yapılan GPR / Yeraltı Radarı çalışmamızdan örnek. Gri bölgeler arazide oturma gözlemlenen ve açılacak inşaat temeli içinde kalan alanlardır. Araziyi 10 m. aralıklarla geçen gri renkli dik-paralel çizgilerin herbiri jeoradar profillerini temsil etmektedir (Denizli) -
 
- Volümetrik model Z= 1 m. derinlik kesidi. Jeoradar ölçümleri sonucunda zemindeki oturmanın yanlızca ortamın jeolojik özelliklerinden değil, birincil olarak istenmeyen dış etkenlerden dolayı meydana geldiği anlaşılmıştır. Arazide oturma, varlığı bilinmeyen eski atık su borularında meydana gelen (zamanında kapatılan ancak sonradan çatlayarak kırılan boru uçlarından kaynaklanan) kaçaklar  yüzünden oluşmaktadır. Derine yayılan atık su, temel oturum bölgesinde senede ortalama 15 cm.'lik düşey deformasyona sebep olmaktadır -

JEOLOJıK HARıTALAMA

Tespit Mühendislik olarak gerçekleştirdiğimiz zemin çalışmalarında yeraltındaki jeolojik birimler ve bu birimlere ait yapısal özellikler yüksek çözünürlük ile haritalanmaktadır. Çalışmalarımızda aletsel jeofizik yöntemler yardımı ile jeolojik birimlere ait :

  • Kalınlıklar,
  • Uzanım ve geometriler,
  • Jeolojik birim özellikleri

belirlenebilmektedir.

Gerçekleştirdiğimiz jeolojik haritalama hizmetleri ile ayrıca yeriçindeki jeolojik birimler arasındaki karstik boşluklar, diskordans zonları, faylar, heyelan taç ve ayna kısımları ayrıntılı olarak görüşe sunulabilmektedir. Bu çalışmalar standart olan sismik yöntemler ve elektrik metodlar ile yapılırken ayrıca EM yöntemler ile de desteklenerek görüşe sunulmaktadır.

Jeolojik birimlerin jeofizik ile haritalanmasý
- Jeolojik birimlerin ayrıntılı olarak haritalanmasında dünya standartlarında hizmet vermekteyiz. Yukarıdaki örnek EM yöntemler ile haritalanmış bir yeraltı haritasından her 2.5 metre derinlikte bir alınan enkesitleri göstermektedir -
 

- Zemin etüdü çalışmalarımızda farklı jeolojik birimlerin haritalanmasına örnek. Çalışma sonuçlarımız istenildiğinde yeraltı eşyüzey haritaları olarak da görüşe sunulmaktadır (Sismik ve EM yöntemlerin birarada kullanımı ile oluşturulmuş bir volumetrik model) -
- Zemin etüdü çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiğimiz 3 boyutlu haritalama uygulamalarında kazı ile ilgili sökülebilirlik ve kübaj hesapları, yeraltı jeolojik birimlerin fiziksel özelliklerine göre sınıflandırılmaları, heyelan / faylanma durumları, depremsellik, yeraltı suyu bilgileri, konsolidasyon olasılıkları ve çoğu imar amaçlı çalışmalar kapsamında anakaya ile ilgili tüm fiziksel parametreler görüşe sunulmaktadır. işverenden gelen istekler çerçevesinde aynı zamanda zemin etüdü ile beraber topografik alımlar da gerçekleştirilmektedir. (ıstanbul) -
 
irtibat Site haritası